ebys voltar a emerson berlanda yoga system ir para yoga

 

108 Upanishads

RIG-VEDA:


1. Aitareya Upanishad
2. Aksha-Malika Upanishad
3. Atma-Bodha Upanishad
4. Bahvricha Upanishad
5. Kaushitaki-Brahmana Upanishad
6. Mudgala Upanishad
7. Nada-Bindu Upanishad
8. Nirvana Upanishad
9. Saubhagya-Lakshmi Upanishad
10. Tripura Upanishad


SUKLA-YAJUR-VEDA:


11. Adhyatma Upanishad
12. Advaya-Taraka Upanishad
13. Bhikshuka Upanishad
14. Brihadaranyaka Upanishad
15. Hamsa Upanishad
16. Isavasya Upanishad
17. Jabala Upanishad
18. Mandala-Brahmana Upanishad
19. Mantrika Upanishad
20. Muktika Upanishad
21. Niralamba Upanishad
22. Paingala Upanishad
23. Paramahamsa Upanishad
24. Satyayaniya Upanishad
25. Subala Upanishad
26. Tara-Sara Upanishad
27. Trisikhi-Brahmana Upanishad
28. Turiyatita-Avadhuta Upanishad
29. Yajnavalkya Upanishad

KRISHNA-YAJUR -VEDA:


30. Akshi Upanishad
31. Amrita-Bindhu Upanishad
32. Amrita-Nada Upanishad
33. Avadhuta Upanishad
34. Brahma-Vidya Upanishad
35. Brahma Upanishad
36. Dakshinamurti Upanishad
37. Dhyana-Bindu Upanishad
38. Ekakshara Upanishad
39. Garbha Upanishad
40. Kaivalya Upanishad
41. Kalagni-Rudra Upanishad
42. Kali-Santarana Upanishad
43. Katha Upanishad
44. Katharudra Upanishad
45. Kshurika Upanishad
46. Maha-Narayana (or) Yajniki Upanishad
47. Pancha-Brahma Upanishad
48. Pranagnihotra Upanishad
49. Rudra-Hridaya Upanishad
50. Sarasvati-Rahasya Upanishad
51. Sariraka Upanishad
52. Sarva-Sara Upanishad
53. Skanda Upanishad
54. Suka-Rahasya Upanishad
55. Svetasvatara Upanishad
56. Taittiriya Upanishad
57. Tejo-Bindu Upanishad
58. Varaha Upanishad
59. Yoga-Kundalini Upanishad
60. Yoga-Sikha Upanishad
61. Yoga-Tattva Upanishad

SAMA-VEDA:


62. Aruni Upanishad
63. Avyakta Upanishad
64. Chandogya Upanishad
65. Darsana Upanishad
66. Jabali Upanishad
67. Kena Upanishad
68. Kundika Upanishad
69. Maha Upanishad
70. Maitrayani Upanishad
71. Maitreya Upanishad
72. Rudraksha-Jabala Upanishad
73. Sannyasa Upanishad
74. Savitri Upanishad
75. Vajrasuchika Upanishad
76. Vasudeva Upanishad
77. Yoga-Chudamani Upanishad

ATHARVA-VEDA:


78. Annapurna Upanishad
79. Atharvasikha Upanishad
80. Atharvasiras Upanishad
81. Atma Upanishad
82. Bhasma-Jabala Upanishad
83. Bhavana Upanishad
84. Brihad-Jabala Upanishad
85. Dattatreya Upanishad
86. Devi Upanishad
87. Ganapati Upanishad
88. Garuda Upanishad
89. Gopala-Tapaniya Upanishad
90. Hayagriva Upanishad
91. Krishna Upanishad
92. Maha-Vakya Upanishad
93. Mandukya Upanishad
94. Mundaka Upanishad
95. Narada-Parivrajaka Upanishad
96. Nrisimha-Tapaniya Upanishad
97. Para-Brahma Upanishad
98. Paramahamsa-Parivrajaka Upanishad
99. Pasupata-Brahmana Upanishad
100. Prasna Upanishad
101. Rama-Rahasya Upanishad
102. Rama-Tapaniya Upanishad
103. Sandilya Upanishad
104. Sarabha Upanishad
105. Sita Upanishad
106. Surya Upanishad
107. Tripadvibhuti-Mahanarayana Upanishad
108. Tripura-Tapini Upanishad

 

 


 

Emerson Berlanda Yoga System